จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

ขนาดโรงเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดเล็ก ( 119 คนลงมา) 110 74.32
ขนาดกลาง ( 120 - 719 คน) 36 24.32
ขนาดใหญ่ ( 720 - 1,679 คน) 1 0.68
ขนาดใหญ่พิเศษ ( ตั้งแต่ 1,680 คน ขึ้นไป) 1 0.68
รวม 148 100.00

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษาในสังกัด

ที่ ชื่อโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ข้อมูลแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ
1 ราชานุบาล เมือง 1
2 บ้านนาผา เมือง 1
3 บ้านน้ำครกใหม่ เมือง 1
4 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมือง 1
5 บ้านน้ำงาว เมือง 1
6 บ้านผาขวาง เมือง 1
7 บ้านผาตูบ เมือง 1
8 บ้านผาสิงห์ เมือง 1
9 บ้านธงหลวง เมือง 1
10 บ้านนวราษฎร์ เมือง 2
11 บ้านไชยสถาน เมือง 2
12 บ้านซาวหลวง เมือง 2
13 บ้านห้วยมอญ เมือง 2
14 บ้านเรือง เมือง 2
15 บ้านดอนเฟือง เมือง 2
16 บ้านต้าม เมือง 2
17 บ้านเชียงยืน เมือง 2
18 บ้านนาซาว เมือง 2
19 บ้านดอนสะไมย์วิทยา เมือง 2
20 บ้านถืมตอง เมือง 3
21 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมือง 3
22 บ้านน้ำโค้ง เมือง 3
23 บ้านสองแคว เมือง 3
24 บ้านปางเป๋ย เมือง 3
25 บ้านวังตาว เมือง 3
26 บ้านห้วยเฮือ เมือง 3
27 บ้านห้วยละเบ้ายา เมือง 3
28 บ้านกาใส เมือง 3
29 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริม
30 บ้านน้ำปาย แม่จริม
31 บ้านน้ำปูน แม่จริม
32 บ้านน้ำพาง แม่จริม
33 บ้านร่มเกล้า แม่จริม
34 บ้านน้ำตวง แม่จริม
35 บ้านตอง แม่จริม
36 บ้านก้อ แม่จริม
37 บ้านแคว้ง แม่จริม
38 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริม
39 บ้านป่าสัก แม่จริม
40 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวง
41 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวง
42 บ้านเป้า บ้านหลวง
43 บ้านฟ้า บ้านหลวง
44 บ้านวังยาว บ้านหลวง
45 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวง
46 บ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อย 1
47 บ้านน้ำหิน นาน้อย 1
48 บ้านเชียงของ นาน้อย 1
49 บ้านนาหล่าย นาน้อย 1
50 บ้านบุ้ง นาน้อย 1
51 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อย 1
52 บ้านศาลา นาน้อย 1
53 บ้านสถาน นาน้อย 1
54 บ้านนา นาน้อย 1
55 บ้านน้ำลัด นาน้อย 1
56 บ้านสันทะ นาน้อย 2
57 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อย 2
58 บ้านนาไค้ นาน้อย 2
59 บ้านทัพม่าน นาน้อย 2
60 บ้านเชตวัน นาน้อย 2
61 บ้านห้วยส้ม นาน้อย 2
62 บ้านส้าน นาน้อย 2
63 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อย 2
64 บ้านเปา นาน้อย 3
65 บ้านห้วยเลา นาน้อย 3
66 บ้านพืชเจริญ นาน้อย 3
67 บ้านน้ำพุ นาน้อย 3
68 บ้านหนองบัว นาน้อย 3
69 บ้านใหม่ นาน้อย 3
70 บ้านหัวเมือง นาน้อย 3
71 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อย 3
72 บ้านปงสนุก เวียงสา 1
73 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสา 1
74 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสา 1
75 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสา 1
76 บ้านสาลีก เวียงสา 1
77 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสา 1
78 บ้านหัวนา เวียงสา 1
79 บ้านท่ามงคล เวียงสา 2
80 บ้านสาคร เวียงสา 2
81 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสา 2
82 บ้านฮากฮาน เวียงสา 2
83 บ้านบ่อหอย เวียงสา 2
84 บ้านสะเลียม เวียงสา 2
85 บ้านห้วยหลอด เวียงสา 2
86 บ้านป่าหุ่ง เวียงสา 2
87 บ้านนาก้า เวียงสา 2
88 บ้านชมพู เวียงสา 2
89 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสา 2
90 บ้านนาไลย เวียงสา 2
91 บ้านม่วงเนิ้ง เวียงสา 2
92 บ้านพะเยา เวียงสา 2
93 บ้านอ่ายนาผา เวียงสา 2
94 ศรีนาชื่น เวียงสา 3
95 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสา 3
96 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสา 3
97 บ้านปางสา เวียงสา 3
98 บ้านครกคำ เวียงสา 3
99 บ้านทุ่งศรีทอง เวียงสา 3
100 นาเหลืองไชยราม เวียงสา 3
101 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสา 3
102 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสา 3
103 บ้านแม่ขะนิง เวียงสา 3
104 ภูเค็งพัฒนา เวียงสา 3
105 ไตรธารวิทยา เวียงสา 3
106 บ้านไหล่น่าน เวียงสา 4
107 บ้านสาลี่ เวียงสา 4
108 บ้านน้ำมวบ เวียงสา 4
109 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสา 4
110 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสา 4
111 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสา 4
112 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์) เวียงสา 4
113 บ้านนายาง นาหมื่น 1
114 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่น 1
115 บ้านค้างอ้อย นาหมื่น 1
116 บ้านน้ำเลา นาหมื่น 1
117 บ้านห้วยนาย นาหมื่น 1
118 บ้านคำเรือง นาหมื่น 1
119 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่น 1
120 บ้านปิงหลวง นาหมื่น 2
121 บ้านปิงใน นาหมื่น 2
122 บ้านน้ำแพะ นาหมื่น 2
123 บ้านน้ำลี นาหมื่น 2
124 บ้านน้ำเคิม นาหมื่น 2
125 บ้านนาคา นาหมื่น 2
126 อนุบาลเมืองลี นาหมื่น 2
127 บ้านดู่พงษ์ สันติสุข
128 บ้านโป่งคำ สันติสุข
129 บ้านสบยาง สันติสุข
130 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุข
131 บ้านป่าแดด สันติสุข
132 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุข
133 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุข
134 บ้านศรีนาม่าน สันติสุข
135 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุข
136 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุข
137 บ้านปางช้าง สันติสุข
138 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียง
139 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียง
140 บ้านห้วยไฮ ภูเพียง
141 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียง
142 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียง
143 บ้านเมืองจัง ภูเพียง
144 บ้านหาดเค็ด ภูเพียง
145 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียง
146 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียง
147 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียง
148 บ้านน้ำลัดสบแก่น ภูเพียง