ระบบงานประกัน ผลการประเมิน เข้าสู่ระบบของโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2566

สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ

ข้อ

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ

ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
N % N % N % N % N %

1

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 17 54.84 13 41.94 0 0.00 1 3.23 0 0.00

2

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 13 41.94 17 54.84 0 0.00 1 3.23 0 0.00

3

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 15 48.39 14 45.16 1 3.23 1 3.23 0 0.00

4

การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 9 29.03 21 67.74 0 0.00 1 3.23 0 0.00

5

การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 17 54.84 13 41.94 0 0.00 1 3.23 0 0.00

6

การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 14 45.16 16 51.61 0 0.00 1 3.23 0 0.00
ผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 11 35.48 19 61.29 0 0.00 1 3.23 0 0.00
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ

ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา
N % N % N % N % N %
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 4 13.33 25 83.33 1 3.33 0 0.00 0 0.00
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 4 13.33 23 76.67 3 10.00 0 0.00 0 0.00
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 2 6.67 24 80.00 4 13.33 0 0.00 0 0.00
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 2 6.67 22 73.33 6 20.00 0 0.00 0 0.00
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 2 6.67 17 56.67 10 33.33 1 3.33 0 0.00
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 5 16.67 19 63.33 6 20.00 0 0.00 0 0.00
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 6 20.00 23 76.67 1 3.33 0 0.00 0 0.00
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 11 36.67 18 60.00 1 3.33 0 0.00 0 0.00
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 16 53.33 14 46.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 15 50.00 15 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 18 60.00 12 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 17 56.67 13 43.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 14 46.67 16 53.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 10 33.33 19 63.33 0 0.00 0 0.00 1 3.33
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 13 43.33 16 53.33 1 3.33 0 0.00 0 0.00
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 12 40.00 16 53.33 1 3.33 0 0.00 1 3.33
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 11 36.67 19 63.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 13 43.33 16 53.33 1 3.33 0 0.00 0 0.00
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 14 46.67 15 50.00 1 3.33 0 0.00 0 0.00
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 8 26.67 19 63.33 3 10.00 0 0.00 0 0.00
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 8 26.67 22 73.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 10 33.33 19 63.33 1 3.33 0 0.00 0 0.00
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 8 26.67 21 70.00 1 3.33 0 0.00 0 0.00
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 10 33.33 20 66.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 9 30.00 17 56.67 4 13.33 0 0.00 0 0.00
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 9 30.00 16 53.33 5 16.67 0 0.00 0 0.00
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 8 26.67 22 73.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

ประเด็นการติดตามตรวจสอบ

ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา
N % N % N % N % N %
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 9 39.13 13 56.52 0 0.00 0 0.00 1 4.35
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 8 34.78 15 65.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 10 43.48 13 56.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 10 43.48 13 56.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 5 21.74 16 69.57 2 8.70 0 0.00 0 0.00
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 9 39.13 12 52.17 0 0.00 0 0.00 2 8.70
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 10 43.48 13 56.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 6 26.09 14 60.87 3 13.04 0 0.00 0 0.00
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 9 39.13 13 56.52 1 4.35 0 0.00 0 0.00
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 10 43.48 13 56.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 7 30.43 14 60.87 2 8.70 0 0.00 0 0.00
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 9 39.13 14 60.87 0 0.00 0 0.00 0 0.00
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 7 30.43 15 65.22 0 0.00 0 0.00 1 4.35
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 11 47.83 12 52.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 10 43.48 12 52.17 0 0.00 0 0.00 1 4.35
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 7 30.43 15 65.22 0 0.00 0 0.00 1 4.35
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 7 30.43 15 65.22 1 4.35 0 0.00 0 0.00
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 9 39.13 13 56.52 0 0.00 0 0.00 1 4.35