ระบบงานประกัน เข้าสู่ระบบของโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เข้าสู่ระบบของโรงเรียน

ข้อมูลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนโรงเรียนทั้งหมด

157

ประเมินตามกฎกระทรวงฯแล้ว

121

ยังไม่ประเมิน

36

ประเมินระดับขั้นพื้นฐานแล้ว

129

ยังไม่ประเมิน

28

จำนวนโรงเรียนที่เปิดปฐมวัย

135

ประเมินระดับขั้นปฐมวัยแล้ว

106

ยังไม่ประเมิน

29

ข้อมูลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง

ข้อมูลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย