ระบบงานประกัน ผลการประเมิน เข้าสู่ระบบของโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เข้าสู่ระบบของโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565

แจ้งโรงเรียนดำเนินการ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เข้าใช้งาน e-SAR ปีการศึกษา 2566

ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานระบบ e-SAR ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข้อมูลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนโรงเรียนทั้งหมด

157

ประเมินตามกฎกระทรวงฯแล้ว

30

ยังไม่ประเมิน

127

ประเมินระดับขั้นพื้นฐานแล้ว

28

ยังไม่ประเมิน

129

จำนวนโรงเรียนที่เปิดปฐมวัย

128

ประเมินระดับขั้นปฐมวัยแล้ว

23

ยังไม่ประเมิน

105

ข้อมูลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง

ข้อมูลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย