เกี่ยวกับ

ระบบข้อมูลทะเบียนบุคลากร

ระบบข้อมูลทะเบียนบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เวอร์ชัน 1.0.0