กลุ่มนโยบายและแผน สพป.น่าน 1

ลำดับ ปีงบประมาณ งบจัดสรร(บาท) อนุมัติจัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท)
1 2567 49,271,836.00 48,763,496.00 47,556,406.09 1,207,089.91
2 2566 92,263,045.30 78,404,485.00 76,227,457.99 2,177,027.01
3 2565 7,760,685.65 7,503,335.65 4,982,701.51 2,520,634.14