กลุ่มนโยบายและแผน สพป.น่าน 1

ลำดับ ปีงบประมาณ งบจัดสรร(บาท) อนุมัติจัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท)
1 2565 5,799,230.00 4,999,230.00 1,934,800.91 3,064,429.09