กลุ่มนโยบายและแผน สพป.น่าน 1

ลำดับ ปีงบประมาณ งบจัดสรร(บาท) อนุมัติจัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท)
1 2566 91,862,790.00 46,158,629.00 30,000,683.84 16,157,945.16
2 2565 7,760,685.65 7,505,835.65 4,982,701.51 2,523,134.14