กลุ่มนโยบายและแผน สพป.น่าน 1

ลำดับ ปีงบประมาณ งบจัดสรร(บาท) อนุมัติจัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท)
1 2567 2,293,000.00 1,742,000.00 341,279.00 1,400,721.00
2 2566 92,263,045.30 78,399,485.00 48,423,397.99 29,976,087.01
3 2565 7,760,685.65 7,503,335.65 4,982,701.51 2,520,634.14