ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ
ลำดับ ปีงบประมาณ จัดสรร(บาท) อนุมัติจัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท)
1 2567 32,849,190.00 31,465,850.00 30,938,413.03 527,436.97
แสดง
2 2566 92,263,045.30 78,399,485.00 48,423,397.99 29,976,087.01
แสดง
3 2565 7,760,685.65 7,503,335.65 4,982,701.51 2,520,634.14
แสดง