ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ
ลำดับ ปีงบประมาณ จัดสรร(บาท) อนุมัติจัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท)
1 2566 92,263,045.30 78,399,485.00 47,580,852.79 30,818,632.21
แสดง
2 2565 7,760,685.65 7,503,335.65 4,982,701.51 2,520,634.14
แสดง