ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ
ลำดับ ปีงบประมาณ จัดสรร(บาท) อนุมัติจัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท)
1 2567 83,460,003.00 82,506,003.00 64,103,262.04 18,402,740.96
แสดง
2 2566 92,263,045.30 78,404,485.00 76,227,457.99 2,177,027.01
แสดง
3 2565 7,760,685.65 7,503,335.65 4,982,701.51 2,520,634.14
แสดง