หน้าหลัก บทเรียนออนไลน์ คณะทำงาน เกี่ยวกับโครงการ
พื้นหลัง

ยอมรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้งานเว็บไซต์ แสดงว่าท่านยอมรับเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บทเรียนออนไลน์

เดือนที่ 1 ประวัติศาสตร์ใกล้ตัว

Boss
Boss

แคปซูลที่ 1

Boss

แคปซูลที่ 2

Boss

แคปซูลที่ 3

Boss

แคปซูลที่ 4

Boss

แคปซูลที่ 5

เดือนที่ 2 ต้นตระกูลไทย อุ่นไอรัก

Boss
Boss

แคปซูลที่ 1

Boss

แคปซูลที่ 2

Boss

แคปซูลที่ 3

Boss

แคปซูลที่ 4

Boss

แคปซูลที่ 5

เดือนที่ 3 ขุมทรัพย์แห่งปัญญา

Boss
Boss

แคปซูลที่ 1

Boss

แคปซูลที่ 2

Boss

แคปซูลที่ 3

Boss

แคปซูลที่ 4

Boss

แคปซูลที่ 5

เดือนที่ 4 ลายแทงชุมชุนแห่งชีวิต

Boss
Boss

แคปซูลที่ 1

Boss

แคปซูลที่ 2

Boss

แคปซูลที่ 3

Boss

แคปซูลที่ 4

Boss

แคปซูลที่ 5

เดือนที่ 5 พหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์ประเทศ

Boss
Boss

แคปซูลที่ 1

Boss

แคปซูลที่ 2

Boss

แคปซูลที่ 3

Boss

แคปซูลที่ 4

Boss

แคปซูลที่ 5

เดือนที่ 6 อารยธรรมไร้พรมแดนร่วมสร้างพลโลก

Boss
Boss

แคปซูลที่ 1

Boss

แคปซูลที่ 2

Boss

แคปซูลที่ 3

Boss

แคปซูลที่ 4

Boss

แคปซูลที่ 5

เดือนที่ 7 ท่องไปในอารยธรรมของโลก

Boss
Boss

แคปซูลที่ 1

Boss

แคปซูลที่ 2

Boss

แคปซูลที่ 3

Boss

แคปซูลที่ 4

Boss

แคปซูลที่ 5

เดือนที่ 8 สร้างพลเมืองแห่งอนาคต

Boss
Boss

แคปซูลที่ 1

Boss

แคปซูลที่ 2

Boss

แคปซูลที่ 3

Boss

แคปซูลที่ 4

Boss

แคปซูลที่ 5

เดือนที่ 9 หน้าที่ของพลเมืองโลก

Boss
Boss

แคปซูลที่ 1

Boss

แคปซูลที่ 2

Boss

แคปซูลที่ 3

Boss

แคปซูลที่ 4

Boss

แคปซูลที่ 5

เดือนที่ 10 นวัตกรรมสื่อสารความสุข

Boss
Boss

แคปซูลที่ 1

Boss

แคปซูลที่ 2

Boss

แคปซูลที่ 3

Boss

แคปซูลที่ 4

Boss

แคปซูลที่ 5

เดือนที่ 11 ประลองนวัตกรรมผู้สร้าง “History Hero Youth Club”

Boss
Boss

แคปซูลที่ 1

Boss

แคปซูลที่ 2

Boss

แคปซูลที่ 3

Boss

แคปซูลที่ 4

Boss

แคปซูลที่ 5

เดือนที่ 12 The Hero Festival Symposium

Boss
Boss

แคปซูลที่ 1

Boss

แคปซูลที่ 2

Boss

แคปซูลที่ 3

Boss

แคปซูลที่ 4

Boss

แคปซูลที่ 5