นิเทศ งานนิเทศ บุคลากร กระบวนการนิเทศ เอกสารงานนิเทศ
supervisor

ยอมรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้งานเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 แสดงว่าท่านยอมรับเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

งานนิเทศ

+

บุคลากร

ฝ่ายบริหาร

.
Boss

ดร.วิชาญ เกษเพชร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

.
.
Boss

นายธวัชชัย ยวงคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

.
.
Boss

นายไชยยศ คำสังวาลย์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

.

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

Supervisor

นายชาติชาย ทนะขว้าง

ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ

Supervisor

นายปิยะ จะเฮิง

ศึกษานิเทศก์

Supervisor

นางพัชรี ทานะ

ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

Supervisor

นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์

ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ

Supervisor

นางสาวพรพรรณ ณ ลำพูน

ศึกษานิเทศก์

Supervisor

นางสาวกฤติยา ขัติยะ

ศึกษานิเทศก์

Supervisor

นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล

ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน

Supervisor

นายพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม

ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

Supervisor

นางเรณู หมื่นพรมแสน

ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ

Supervisor

นางชุลีกร เชียงปะละ

ศึกษานิเทศก์

Supervisor

นายพุฒิพงษ์ วงศ์นันท์

ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

Supervisor

นางนรากร เพ็งผ่อง

ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ

Supervisor

นางดวงตา ลำลึก

ศึกษานิเทศก์

Supervisor

นางสาวกัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคิน

ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

Supervisor

นายสุวิทย์ ผูกจิต

ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ

Supervisor

นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

Supervisor

นายวัชรพงค์ โนทะนะ

ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ

Supervisor

นายนิรันดร์ มงคล

ศึกษานิเทศก์

.

งานธุรการ

Supervisor

นางธนพรรณ กุลาวาไชย

เจ้าพนักงานธุรการ

.

ระบบบริหารการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Supervisor

เอกสารงานนิเทศ