ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ ประเภทงบประมาณ จัดสรร (บาท) อนุมัติจัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
1 งบประจำ 2,916,700.00 2,967,740.00 2,631,640.08 336,099.92
แสดง ใบโอน
2 งบพัฒนาการศึกษา 2,132,260.00 2,132,260.00 1,521,432.00 610,828.00
แสดง
3 งบประมาณจัดสรรจาก สพฐ. 9,658,300.00 9,545,300.00 7,527,878.50 2,017,421.50
แสดง
4 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00
แสดง
5 งบเงินอุดหนุน 28,192,140.00 28,192,140.00 28,192,140.00 0.00
แสดง
6 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 853,500.00 853,500.00 853,064.11 435.89
แสดง
7 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 47,729,400.00 33,927,800.00 6,120,531.34 27,807,268.66
แสดง
8 งบเหลือจ่าย 480,744.30 480,744.00 434,166.76 46,577.24
แสดง
9 ใบโอนเงินงบประมาณ 1.00 1.00 0.00 1.00
แสดง
รวม 92,263,045.30 78,399,485.00 47,580,852.79 30,818,632.21