ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ ประเภทงบประมาณ จัดสรร (บาท) อนุมัติจัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
1 งบประจำ 2,744,660.00 3,190,820.00 2,189,282.89 1,001,537.11
แสดง
2 งบพัฒนาการศึกษา 1,277,490.00 1,306,680.00 991,190.00 315,490.00
แสดง
3 งบประมาณจาก สพฐ. 1,853,250.00 1,420,550.00 950,539.00 470,011.00
แสดง
4 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ 1,030,480.00 730,480.00 0.00 730,480.00
แสดง
5 งบประมาณเหลือจ่าย งบดำเนินงาน 854,805.65 854,805.65 851,689.62 3,116.03
แสดง
รวม 7,760,685.65 7,503,335.65 4,982,701.51 2,520,634.14