โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00