โครงการ/รายการ งบประมาณต่อยอดกิจกรรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ภายใต้โครงการ Metaverse การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่การเรียนรู้วิถีอนาคต (13500 + 55000) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ งบประมาณต่อยอดกิจกรรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ภายใต้โครงการ Metaverse การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่การเรียนรู้วิถีอนาคต (13500 + 55000) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00