โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายสำหรับการขยายผลจำนวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายสำหรับการขยายผลจำนวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00