โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1 ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 จัดทำข้อมูลนักเรียนและสถานศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกและจัดทำแบบประเมินฯ 7,800.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 2000005903 บอ.41
3 ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (ระดับจังหวัด) 7,360.00 6,840.00 0.00 0.00 14,200.00 2000005903 บอ.41
รวม 15,160.00 6,840.00 0.00 0.00 22,000.00