โครงการ/รายการ ค่าพาหนะนักเรียนกรณีเรียนรวมหรือกรณีเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (48 วัน) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าพาหนะนักเรียนกรณีเรียนรวมหรือกรณีเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (48 วัน) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00