โครงการ/รายการ โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00