โครงการ/รายการ โครงการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป/ลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป/ลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00