โครงการ/รายการ โครงการประเมินการเตรียมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการประเมินการเตรียมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00