โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565(BS=39) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565(BS=39) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00