โครงการ/รายการ โครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2565 (งบ สทศ. 500,000 บาท + เขตพื้นที่ 80,000 บาท) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2565 (งบ สทศ. 500,000 บาท + เขตพื้นที่ 80,000 บาท) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00