โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00