โครงการ/รายการ โครงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00