โครงการ/รายการ โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00