โครงการ/รายการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์โดยการเสริมสร้างสมรรถนะครูผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างนักเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์โดยการเสริมสร้างสมรรถนะครูผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างนักเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00