โครงการ/รายการ บอ.207 ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนกรณีเรียนรวม เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ บอ.207 ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนกรณีเรียนรวม เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00