โครงการ/รายการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการค่าก่อสร้างโรงอาหาร แบบพิเศษ รร.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการค่าก่อสร้างโรงอาหาร แบบพิเศษ รร.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00