โครงการ/รายการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการปรับปรุงซ่อมแซม (25 รายการ) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการปรับปรุงซ่อมแซม (25 รายการ) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00