โครงการ/รายการ โรงเรียนคุณภาพชุมชน ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212ล/57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร (งบผูกพัน) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โรงเรียนคุณภาพชุมชน ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212ล/57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร (งบผูกพัน) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00