โครงการ/รายการ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(ประกิตเวชศักดิ์,บ้านนายาง) ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(ประกิตเวชศักดิ์,บ้านนายาง) ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00