โครงการ/รายการ ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00