โครงการ/รายการ ค่าก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านน้ำงาว ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านน้ำงาว ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00