โครงการ/รายการ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00