โครงการ/รายการ ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนโรงเรียนปกติ จำนวน 10 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนโรงเรียนปกติ จำนวน 10 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00