โครงการ/รายการ 552 ค่าใช้จ่ายดำเนินขับเคลื่อนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 552 ค่าใช้จ่ายดำเนินขับเคลื่อนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00