โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ปี 2565 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ปี 2565 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00