โครงการ/รายการ 239 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (MT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 239 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (MT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00