โครงการ/รายการ 208 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( บอ.208/128,000+บอ.479/82,000+บอ.680/20,000) ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 208 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( บอ.208/128,000+บอ.479/82,000+บอ.680/20,000) ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00