โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (บอ.153 + 394) ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (บอ.153 + 394) ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00