โครงการ/รายการ 148 โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ 148 โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมในโครงการ (PLAN DO SEE และ OPEN CLASS การเผยแพร่นวัตกรรม) /รร.ชุมชนบ้านนาคา 25,000 บาท รร.บ้านเปา 20,000 บาท 0.00 37,000.00 0.00 8,000.00 45,000.00 2000240083 บอ.148
2 2. เขตพื้นที่การศึกษาเติมเต็มศึกยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู (คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ AREA TEAM 0.00 9,720.00 5,040.00 5,040.00 19,800.00 2000240083 บอ.148
3 3. สรุป ประเมินผลและรายงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 46,720.00 5,040.00 13,040.00 64,800.00