โครงการ/รายการ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 2000022482 บอ.10/036036
2 2. พัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารผ่านดิจิทัลและเว็ปไซต์ (Data studio , Zoom meeting , MS team) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 20003203137 บอ.10/036036
รวม 0.00 30,000.00 0.00 10,000.00 40,000.00