โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ , สพฐ กรณีเร่งด่วนตามบริบทของเขตพื้นที่ , จัดสรรงบประมาณให้โครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ หรือแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วนตามบริบทของเขตพื้นที่ 0.00 70,000.00 30,000.00 31,934.00 131,934.00 2000022482 / 2000323137 บอ.10 / บอ.320
รวม 0.00 70,000.00 30,000.00 31,934.00 131,934.00