โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. ประชุมเชิงปฏิิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 78,980.00 4,500.00 0.00 0.00 83,480.00 200436002000000 บอ.10/021021
2 2.ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2566-2570 ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 0.00 0.00 11,750.00 0.00 11,750.00 2000022482 บอ.10
3 3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ/ตัวชี้วัดของหน่วยงานต้นสังกัด 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 2000022482 บอ.10
รวม 78,980.00 4,500.00 11,750.00 5,000.00 100,230.00