โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการฯ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ฯ (PA) ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการฯ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ฯ (PA) ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา จำนวน 180 คน 23,780.00 0.00 0.00 0.00 23,780.00 2000022482 บอ.10
รวม 23,780.00 0.00 0.00 0.00 23,780.00