โครงการ/รายการ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนางานของผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนางานของผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน 0.00 3,850.00 8,160.00 2,990.00 15,000.00 2000022482 / 2000323137 บอ.10 / บอ.320
รวม 0.00 3,850.00 8,160.00 2,990.00 15,000.00