โครงการ/รายการ โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม , บ้านน้ำลี 2,320.00 0.00 0.00 0.00 2,320.00 2000022482 บอ.10
2 2. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 1 รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร ครั้งที่ 2 รร.ราชานุบาล , บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) , บ้านสองแคว , บ้านปางเป๋ย , ประกิตเวชศักดิ์ , บ้านนาราบ 10,530.00 0.00 1,960.00 0.00 12,490.00 2000022482 บอ.10
3 3. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง นิเทศให้คำแนะนำ ปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร) 0.00 1,960.00 0.00 0.00 1,960.00 2000022482 บอ.10
4 4. ตรวจสอบ ประเมินผลและสรุป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 12,850.00 1,960.00 1,960.00 0.00 16,770.00