โครงการ/รายการ โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. ค่าเช่่าหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 2000022482 บอ.10
2 2. ค่าผลิตรายการวิทยุรูปแบบโทรทัศน์ ความยาว 25-30 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 12 เดือน 0.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00 30,000.00 2000323137 บอ.320
รวม 0.00 19,000.00 7,500.00 7,500.00 34,000.00