โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 ตรวจสอบภายในด้านการเงินการบัญชี , ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน , (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ) 0.00 22,320.00 0.00 0.00 22,320.00 2000022482 บอ.10
2 2. ตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา , เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันักเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 3. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 0.00 0.00 7,680.00 0.00 7,680.00 2000022482 บอ.10
รวม 0.00 22,320.00 7,680.00 0.00 30,000.00