โครงการ/รายการ โครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. การประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะ 0.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 2000022482 บอ.10
2 2. ยกย่องเชิดชูเกียรติ 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 20003203137 บอ.320
รวม 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 15,000.00