โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. การประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรวมโรงเรียนจัดการเรียน 140 โรงเรียนและโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม จำนวน 8 โรงเรียนด้วยรูปแบบออนไลน์ 0.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 2000022482 บอ.10
2 2. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรวมจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวมและคัดเลือกผลการดำเนินงานที่เป็นผลการปฏิบัติที่ดี (Best practices) 3 ด้าน 0.00 0.00 0.00 12,250.00 12,250.00 20003203137 บอ.320
3 3. การสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานที่เป็นการปฏิบัติที่ดี Best Practives ด้วยระบบออนไลน์ 0.00 0.00 0.00 1,650.00 1,650.00 20003203137 บอ.320
4 4. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรวมโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมและโรงเรียนจัดการเรียนรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 1,100.00 0.00 13,900.00 15,000.00