โครงการ/รายการ โครงการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม GF ใบอนุมัติ หมายเหตุ
1 1. การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย 0.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00 2000022482 บอ.10 / บอ.320
รวม 0.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00